Monday, January 20, 2014

I kunskapssamhället har läsförmågan gått förlorad (In the knowledge society have literacy skills [been] lost)


I kunskapssamhället har läsförmågan gått förlorad

UPPSALA. Samtidigt som vi kliver in i kunskapssamhället förlorar studenterna, de som ska stå för kunskapen, förmågan att läsa och skriva.
Studenter utan läsförmåga kan låta som en självmotsägelse, men det är likväl sant. Det är inte jag som hävdar detta utan tongivande lärare och en professor på Historiska institutionen vid Uppsala universitet, Sveriges främsta lärdomsstad jämte Lund.
Jag hade svårt att tro på påståendet så jag beställde fram en tjock bunt uppsatser, nya studenters första skrivuppgifter. Spännvidden är enorm, från i stort sett perfekta alster till oläsliga. I spannet däremellan finner jag svårighet med meningsbyggnader, stavning, ja, svårighet med allt som har med språket att göra, och därmed problem att orientera sig eftersom språket är verktyget.
”I Calcutta försökte det brittiska styret legitimera sin makt men misslyckas i efterhand då det kan kännas onödigt att ens behandla fallen.”
Så lyder en mening. Den är obegriplig.
”De nativa invånarna, Indianerna, var längst ner på hierarkin tillsammans med slavar, Sedan kommer kolonisterna eller Amerikanerna.”
Så lyder en annan. Den är svår­begriplig och innehåller minst sex fel inklusive ett direktöversatt ord som ­betyder något annat på svenska än på engelska.

Dessa meningar är inte sämre än många andra. De unga författarna kan mycket väl bli utmärkta akademiker med tiden.
Jag funderar över studenternas språk när jag passerar universitetsbiblioteket Carolina Rediviva och går genom den vackra Engelska parken. Nyfallen snö gnistrar mellan mörka, kala stammar.
På andra sidan ligger Historiska institutionen. Där skrev för ett år sedan en grupp lärare och professorn Maria Ågren ”ett veritabelt nödrop”. Det publicerades i Upsala Nya Tidning. De klagade på studenternas dåliga ordförståelse, usla ordförråd, och ytterst begränsade grammatiska förmåga.
Majoriteten har sådana problem med språket att de har svårt att ”över huvud taget ta till sig humanistisk vetenskap”.
På första våningen sitter studierektor Karin Hassan Jansson i ett litet rum. Hon är inte glad att jag kommer. Hon har låtit universitetets jurister undersöka om hon kan vägra att lämna ut studenternas inlämningsuppgifter, vilket hon inte kan. Offentlighetsprincipen gäller här som på alla andra svenska institutioner.
Jansson tänker på studenterna. De är inte sämre i Uppsala än någon annanstans. Hon vill inte att de ska känna sig utpekade. Hon vill bygga upp dem, inte dra ner dem.

Jag ger henne en uppsats med en första­mening som jag läst flera gånger och inte förstått. Hon förstår den inte heller.
Hon lägger ner papperet på skrivbordet.
– Det är ofta som man får försöka tolka vad de menar. Vi försöker välvilligt förstå ...
Hon berättar att Uppsala universitet samarbetar med Oxford.
– Där måste man ta sig igenom ett nålsöga för att komma in. Där studerar gräddan av gräddan i Europa. Jag tror att mina kolleger i Oxford skulle för­fasas om de såg dessa inlämningsuppgifter.
Hon nickar mot pappershögen.
Jansson grunnar men kan inte säga när hon började märka att studenternas språkliga förmåga försämrades.
I andra änden av huskomplexet sitter Sonja Entzenberg i ett rum som ser ­likadant ut som Janssons. Entzenberg är chef för språkverkstaden som universitetet inrättade för tio år sedan för att hjälpa studenterna med skrivuppgifter.
Det handlar inte om att dagens studenter kommer från mer studieovana miljöer, säger Entzenberg. Snarare är det färre från traditionell arbetarklass i dag. Inte heller handlar det om ­invandrare. De är ofta ambitiösare än infödda svenskar.

Entzenberg tänker högt, resonerar, försöker hitta förklaringar.
Förr försvann de som hade svårig­heter med studierna tämligen snabbt. I dag stannar de och kämpar på. Kanske har de inget val. Därute finns inga alternativ, där väntar arbetslösheten.
Läsning och skrivförmåga hänger ihop. Den som inte läser kan heller inte skriva.
– I dag söker man information på ­nätet. Många nöjer sig med att söka på Wikipedia. De blir duktiga på ytläsning, att förstå i stora drag. Men de klarar inte djupläsning. Få tar fram en uppslagsbok.
Hon ser att studenter är ovana att hålla i böcker. De förmår inte att skaffa sig överblick och sedan dyka ner i väsentligheterna.
– De läser i blindo.
Professor Maria Ågren är ­inne på samma spår.
– Det handlar om att de läser långsamt och har svårt att ta till sig komplicerad text. Man måste se över hur grundskolan och gymnasiet fungerar.

Tidigare hände det nästan aldrig att studenter lämnade in rent obegripliga texter. Försämringen kom någon gång i slutet av 1990-talet, säger Ågren.
– Sedan dess har språket gått utför. Runt 2010 började det dala ännu mer.
På andra våningen finns en lunchrestaurang. Jag går dit och äter torsk och bläddrar i papperen. ”... Sverige som visserligen har en kolonisering, om än väldigt liten i jämförelse med England, men är inte koloniserad av ett annat land.”
Det är lätt att se att en stor del av ­tiden måste användas till att kriarätta i stället för att diskutera historiska frågor. Det är en uppenbar risk att vi är på väg in i ett nytt elitsamhälle där en ­minoritet har kunskap och behärskar skriftspråket, säger Maria Ågren.
– Historiskt har vi alltid haft eliter som kontrollerat samhällets materiella och kunskapsmässiga resurser. Kanske var 1960- och 70-talens breda bildning bara en historisk parentes.
Jag ser mig om i matsalen. Sorl. Ungdomar i intensiva samtal. Andra tittar i datorer och telefoner. Någon enstaka läser en bok.
Sonja Entzenberg har ett försiktigt förslag.
– Skolan bör pröva alternativa undervisningsmetoder. Eleverna måste lära sig slå upp, läsa, klara sig utan ­nätet.
Lustigt, tänker jag när jag äter upp den sista torskbiten, att vägen till kunskapssamhälle och jämlikhet går via Gutenbergs gamla mossiga, tryckta böcker.


Google Translate

In the knowledge society have literacy skills lost

Slideshow : Click to start

UPPSALA . As we step into the knowledge society will lose students , they should pay for the knowledge, the ability to read and write.
Students without reading skills may sound like an oxymoron , but it is nevertheless true. It's not me claiming this without influential teacher and a professor in the Department of History at Uppsala University , Sweden's premier learning city together Lund.
I had a hard time believing the claim so I ordered up a thick stack of papers, new students' first writing assignments . The range is huge, from virtually perfect subject matter illegible. In the span in between , I find difficulty with the sentence , spelling, yes , difficulty with anything that has to do with the language , and thus problems orienting themselves because the language is the tool.
" In Calcutta, tried to British rule legitimize his power but fails afterwards as it may seem unnecessary to even deal with the cases. "
So reads a sentence. It is incomprehensible.
" The native inhabitants , the Indians , were at the bottom of the hierarchy , together with slaves, Then comes the colonists and Americans . "
So reads another . It is difficult to understand and contain at least six errors, including one directly translated words that mean something else in Swedish than in English.

These sentences are not worse than many others. The young authors may very well be excellent academics with time.
I'm thinking of the students' language when I pass the university library Carolina Rediviva and goes through the beautiful English park. New fallen snow sparkles between dark , bare stems .
On the other hand, the Department of History . There, wrote a year ago, a group of teachers and professor Maria Agren " a veritable cry of distress ." It was published in UNT . They complained about students' poor vocabulary , poor vocabulary, and extremely limited grammatical skills.
The majority have such problems with the language that they have trouble "at all to embrace humanistic science".
On the first floor sitting Studies Karin Hassan Jansson in a small room. She is not happy that I will . She has allowed the university's lawyers investigate whether she can refuse to disclose students' assignments, which she can not . Transparency principle applies here as in every other Swedish institutions.
Jansson thinking of the students. They are not inferior in Uppsala than elsewhere. She does not want them to feel singled out . She wants to build them up , not drag them down.

I give her a paper with a first sentence that I read several times and not well understood . She does not understand it either.
She puts down the paper on the desk.
- It's often that one gets to try to interpret what they mean. We try to sympathetically understand ...
She says that Uppsala University collaborates with Oxford.
- There you have to get through the eye of a needle to get into. Where are studying the cream of the cream of Europe. I think my colleagues in Oxford would be horrified if they saw these assignments.
She nods toward the paper.
Jansson pondering but can not say when she began to notice that the students' linguistic ability deteriorated .
At the other end of the housing complex sits Sonja Entzenberg in a room that looks the same as Jansson . Entzenberg manage language workshop, which the university established a decade ago to help students with writing assignments .
It 's not about today's students come from more -academic environments , says Entzenberg . Rather, it's less traditional working class today. Nor is it about - immigrants. They are often more ambitious than native Swedes .

Entzenberg thinking aloud , reason, trying to find explanations.
Sooner they disappeared who had difficulties with their studies rather quickly . Today , they stay and fight on . Maybe they have no choice. Out there are no options , where waiting unemployment.
Reading and writing skills are interrelated. Those who do not read can not write .
- Today, I search information on the network. Many are content to look on Wikipedia. They become skilled at ytläsning , to understand in broad terms. But they can not do deep reading . Get access an encyclopedia .
She sees that students are not used to keep the books. They are not able to obtain an overview and then dive down into the essentials.
- They read blindly.
Professor Maria Ågren is on the same track .
- It's about the reading is slow and unable to absorb complicated text . You have to look at how primary and secondary works.

Earlier , it happened almost never that students submitted purely unintelligible lyrics. The decline came sometime in the late 1990s , says Agren .
- Since then , the language has gone downhill. Around 2010 began the dala even more.
On the second floor is a food court. I go there and eat cod and browsing papers . " ... Sweden which admittedly has a colonization , albeit very small in comparison with England , but are not colonized by another country. "
It is easy to see that a lot of the time must be used to kriarätta instead to discuss historical issues . There is an obvious risk that we are heading into a new elite society where a minority has the knowledge and mastery of written language, says Maria Agren .
- Historically, we have always had elites that controlled society's material and knowledge resources. Perhaps it was in 1960 - and 70s wide formation only a historical parenthesis.
I look around the dining room. Murmurs . Youngsters in intense conversation . Others look at computers and phones. No single reading a book .
Sonja Entzenberg has a gentle suggestion.
- Schools should try alternative teaching methods. Students need to learn to look up , read, do without the net.
Funnily , I think when I eat the last piece of cod , that the road to knowledge society and equality is via Gutenberg old mossy , printed books.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article18190428.ab

No comments:

Post a Comment