Monday, January 30, 2012

Elektronik i soveværelset ødelægger din nattesøvn

Elektronik i soveværelset ødelægger din nattesøvn

Soveværelset bør kun bruges til søvn og sex, viser ny forskning.

AF TATIANA TILLY
Det kan virke både hyggeligt og uskyldigt at bruge sin computer eller mobiltelefon i sengen, men i virkeligheden kan det have en meget negativ effekt på hverdagen.
Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af en gruppe forskere fra Universitetet i Bergen og Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer i Norge. Resultaterne er for nylig blevet publiceret i tidsskriftet Journal of Sleep Research.
»Brug af pc og mobil i soveværelset hænger tydeligt sammen med det, vi i fagsprog kalder for forsinket døgnrytme», siger professor og søvforsker Ståle Pallesen til videnskab.dk.
»I praksis fører sådan en tilstand til, at du sover mindre i hverdagene, noget som videre vil gøre dig mere uoplagt om dagen og svække din evne til læring«.
Et rum til søvn og sex
Studiet er baseret på svar fra 816 repræsentativt udvalgte nordmænd i alderen 16-40, der har fortalt om deres brug af medier i soveværelset.
De mennesker, der ofte bruger aktive medier som pc og mobil, når de befinder sig i soveværelset, har en tendens til generelt at gå senere i seng om aftenen og stå senere op om morgenen, viser resultaterne.
»Resultatet af dette bliver som regel et stort spænd mellem sengetid til hverdag og i weekenderne, hvilket igen vil gøre det mere vanskeligt at falde tidligt nok i søvn på hverdage«, siger Ståle Pallesen.
Søvnforskeren mener, at man bør holde de aktive medier ude af soveværelset, idet de ødelægger den rolige atmosfære, der bør være i et soveværelse. Derfor mener han heller ikke, at man bør spise eller arbejde samme sted, som man sover.
»Hvis man gør de ting og foretager andre vågne aktiviteter over længere tid, vil man efter et stykke tid forbinde soveværelset med aktiverende stimuli. Værelset vil ikke stimulere til søvn, men til vågenhed«, siger han.
Ifølge Ståle Pallesen bør man udelukkende bruge soveværelset til søvn og seksuel aktivitet.
Ungdommen sover dårligst
Særligt ungdommens brug af de aktive medier gør forskerne bekymrede. Især er det nemlig de unge, der har en tendens til at tage elektronikken med i seng.
»Ungdommen er den gruppe, som får mindst søvn, sammenlignet med deres faktiske behov, samtidig med at de bruger de nye medier vældigt aktivt«, siger Ståle Pallesen tilvidenskab.dk.
»De skruer ikke ned for telefonlydene eller sætter på lydløs, når de går i seng. De bruger telefonen aktivt, før de skal sove, og forstyrres også af sms eller opringninger, mens de sover«.
Computerspil viste ingen negativ effekt på søvnvanerne, men ifølge søvforskeren skyldes det, at der ikke var mange, der spillede computer i soveværelset.

From: Olle Johansson

Till Alla!/Dear All,

I just got this link, http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/sundhed/ECE1519695/elektronik-i-sovevaerelset-oedelaegger-din-nattesoevn/, it is about "Electronics in the bedroom destroys your sleep", and written in Danish.

I give you below the crude Google translation:

"It may seem pleasant and harmless to use her computer or mobile phone in bed, but in reality it can have a very negative effect on everyday life.
It shows a new study conducted by a group of researchers from the University of Bergen and nationally of excellence for søvnsykdommer in Norway. The results were recently published in the Journal of Sleep Research.
"Using PC and mobile in the bedroom is clearly related to what we call the LSP for delayed circadian rhythms", says Professor søvforsker Ståle Pallesen to videnskab.dk.
"In practice, lead such a state that you are sleeping less every day, something further will make you more lethargic during the day and weaken your ability to learning '.
A room for sleep and sexThe study is based on responses from 816 representatively selected Norwegians aged 16-40, who have described their use of media in the bedroom.
The people who frequently use active media such as PC and mobile when they are in the bedroom, have a tendency to generally go to bed later at night and get up later in the morning, the results show.
"The result of this is usually an important gap between bedtime on weekdays and weekends, which in turn will make it more difficult to fall asleep early enough on weekdays," says Ståle Pallesen.
READ OGSÅBippende smartphone gave Per heartbeat
Sleep researchers believe that one should keep active media out of the bedroom because they destroy the peaceful atmosphere that should be in a bedroom.Therefore, he believes does not mean you should eat or work in the same place as you sleep.
"If you do those things and make other waking activity over longer time, you will after a while connecting the bedroom with activating stimuli. The room will not stimulate sleep, but wakefulness, "he says.
According Ståle Pallesen you should only use the bedroom for sleep and sexual activity.
Young people are sleeping lessEspecially the youth use of active media makes researchers worried.Specifically, it is namely the young people who have a tendency to take electronics into bed.
"Youth is the group that gets less sleep compared to their actual needs, while using the new media mighty active," says Ståle Pallesen to videnskab.dk.
READ also stress clinics: Smartphones do Danes sick
"They do not screw down the phone sounds or put on silent when they go to bed. They use the phone activated before going to sleep and also disturbed by sms or phone calls while they sleep. "
Computer showed no negative effect on sleep habits, but according søvforskeren it is because there were many who played computer in the bedroom."

Med många vänliga hälsningar/With my very best regards
vännen/
Yours sincerely
Olle


(Olle Johansson, assoc. prof.

The Experimental Dermatology Unit

Department of Neuroscience

Karolinska Institute

171 77 Stockholm

Sweden


&


Professor

The Royal Institute of Technology

100 44 Stockholm

Sweden)

No comments:

Post a Comment